BC.GAMENõudke 5BTC kohe

Mida tähendab ettevõtte juhtimine? Kasu

Tsiviilvastutuskindlustus: mis see on, kuidas see toimib?
EarthMeta EarthMeta žetoonide eelmüük LIVE! Järgmine x100? 🚀EarthMetaEarthMeta ettetellimine LIVE!🔥x100?🚀
Osta $EMT
« Tagasi sõnastiku registrisse

Mida tähendab ettevõtte juhtimine?

Ettevõtte juhtimine viitab ao reeglite, tavade ja protsesside kogum, mis suunab ja kontrollib ettevõtte haldust. Selle eesmärk on tasakaalustada erinevate sidusrühmade, sealhulgas aktsionäride, tippjuhtkonna, klientide, tarnijate, võlausaldajate, valitsuse ja kogukonna huve üldiselt. Hõlmab kõiki juhtimise aspekte, hõlmab ettevõtte juhtimine kõike alates tegevuskavadest ja sisekontrollist kuni tulemuslikkuse hindamise ja ettevõtte kommunikatsioonini.

Kuidas ühingujuhtimine toimib?

Mõiste "juhtimine" hõlmab reegleid, kontrolle, põhimõtteid ja otsuseid, mis juhivad organisatsiooni käitumist. Juhatusel on selles protsessis keskne roll, samas kui volitatud nõustajad ja aktsionärid on olulised sidusrühmad, kes neid juhiseid mõjutavad.

Juhtimise oluline aspekt on suhtlemine, mis on oluline suhetes investorite ja kogukonnaga. Näiteks Apple Inc.-i investorsuhete portaal kirjeldab üksikasjalikult oma juhtkonna profiili ning annab teavet komiteede koosseisu ja regulatiivsete dokumentide kohta.

Tuntud ettevõtted püüavad säilitada eeskujulikku juhtimist. Paljude aktsionäride jaoks ei piisa sellest, et ettevõte on lihtsalt kasumlik; see peab näitama ka sotsiaalset vastutust, keskkonnakaitset ning võtma kasutusele eetilised ja kindlad juhtimistavad.

Ettevõttejuhtimise eelised

Tõhus ettevõtte juhtimine kehtestab läbipaistvad reeglid ja kontrollid, juhib ettevõtte juhtimist ning ühtlustab aktsionäride, direktorite, juhtide ja töötajate huvid. See tugevdab investorite, kogukonna ja riigiametnike usaldust, pakkudes selget ülevaadet ettevõtte suunast ja aususest. Juhtimine on otsustava tähtsusega rahalise jätkusuutlikkuse ja pikaajalise väärtuse loomise seisukohalt, hõlbustades juurdepääsu kapitalile ja potentsiaalselt aktsia väärtuse kasvu. Lisaks minimeerib see finantskahju, raiskamise ja korruptsiooni riske, mis on ettevõtte jätkuva vastupidavuse ja edu aluseks.

Ettevõtte juhtimine ja direktorite nõukogu

Juhatus on peamine sidusrühm, kes mõjutab otseselt ettevõtte juhtimist. Direktorid, olenemata sellest, kas nad on valitud aktsionäride või teiste juhatuse liikmete poolt, vastutavad aktsionäride huvide eest.

Juhatuse ülesandeks on teha kriitilisi otsuseid, näiteks juhtide ametisse nimetamine, hüvitiste ja dividendipoliitika kehtestamine. Teatud kontekstides võib juhatus seada prioriteediks ka sotsiaalsed või keskkonnaküsimused vastavalt aktsionäride nõudmistele.

Üldjuhul koosneb juhatus sise- ja sõltumatutest liikmetest, kusjuures sõltumatud valitakse nende teadmiste põhjal teiste suurettevõtete juhtimisel või juhtimisel. Nende kohalolek on otsustava tähtsusega, et vähendada võimu kontsentratsiooni ja viia aktsionäride huvid kooskõlla sisemise juhtimise huvidega.

Juhatus peab tagama, et ettevõtte ühingujuhtimise poliitika integreerib äristrateegiad, riskijuhtimise, vastutuse, läbipaistvuse ja eetilised tavad.

Ettevõtte üldjuhtimise põhimõtted

Ettevõtte juhtimine juhindub mitmest põhimõttest, mida ettevõte saab oma vajadustest ja eesmärkidest lähtuvalt omaks võtta. Mõned kõige laialdasemalt tunnustatud põhimõtted on järgmised:

 • Õiglus: juhatus peab tagama aktsionäride, töötajate, tarnijate ja kogukondade õiglase kohtlemise, võttes õiglaselt arvesse kõigi asjaosaliste huve.
 • Läbipaistvus: on oluline, et juhatus annaks nii aktsionäridele kui ka teistele huvitatud isikutele selget, täpset ja ajakohast teavet selliste elementide kohta nagu finantstulemused, huvide konfliktid ja riskid.
 • on ohus: juhatuse ja juhtkonna ülesanne on tuvastada kõik ettevõtte tegevusega seotud riskid ja määratleda parimad tavad nende kontrollimiseks. Riskide tõhusaks juhtimiseks ja nende staatuse teavitamiseks kõikidele asjaomastele osapooltele on oluline tegutseda nende juhiste kohaselt.
 • Vastutus: Juhatusel on kohustus jälgida ettevõtte äritegevust ja tegevust. Teie kohustuste hulka kuulub tegevjuhi värbamine ja palkamine, tegutsedes alati organisatsiooni ja selle investorite parimates huvides.
 • Vastutus: Juhatus peab selgitama ettevõtte tegevuse eesmärki ja andma aru oma tegevuse tulemustest. Nii ettevõtte juhatus kui ka juhtkond vastutavad organisatsiooni võimekuse, potentsiaali ja tulemuslikkuse hindamise eest ning peavad aktsionäre kriitiliste küsimustega kursis hoidma.

Ettevõttejuhtimise mudelid

Üle maailma on kasutusele võetud mitu ettevõtte juhtimismudelit, millest igaüks peegeldab erinevaid prioriteete ja organisatsioonilisi struktuure. Vaatame mõnda näidet:

Anglo-Ameerika mudel

Seda mudelit on erinevates vormides, näiteks aktsionäri, juhtimis- ja poliitilist mudelit, kusjuures aktsionäri mudel on praegu kõige domineerivam.

Aktsionäride mudelis teostavad kontrolli peamiselt juhatus ja aktsionärid, samas kui teised sidusrühmad, nagu tarnijad ja töötajad, on tunnustatud, kuid neil ei ole otsest kontrolli.

Juhtkonna ülesandeks on juhtida ettevõtet viisil, mis maksimeerib aktsionäride huve, ning rakendada stiimuleid juhtkonna tegevuse vastavusse viimiseks omanike eesmärkidega.

See mudel peab aktsionäride investeeringuid ettevõtte jätkusuutlikkuse seisukohalt ülioluliseks, võimaldades neil oma toetuse tagasi võtta, kui nad pole rahul, mis soodustab tõhusat juhtimist.

Üldjuhul kuuluvad juhatusse sise- ja sõltumatud liikmed. Kuigi mõnes organisatsioonis võib esimehe ja tegevjuhi ametikohal olla sama isik, soosib see mudel nende rollide eraldamist tõhusama juhtimise eesmärgil.

Selle juhtimismudeli tõhusus sõltub pidevast suhtlusest juhatuse, juhtkonna ja aktsionäride vahel, kusjuures olulistele probleemidele juhitakse sageli aktsionäride tähelepanu ja kriitilisi otsuseid pannakse hääletusele.

Ameerika Ühendriikides eelistavad reguleerivad asutused aktsionäride huve direktorite nõukogudele ja tegevjuhtkonnale.

Mis on mitteavaldamise leping (NDA)? Tüübid

Mandri mudel

Kontinentaalses ettevõtte üldjuhtimise mudelis teostavad kontrolli kaks erinevat juhatust: nõukogu ja juhatus.

Selles kahekojalises struktuuris koosneb juhatus ettevõtte siseliikmetest, sealhulgas tegevjuhtidest, samas kui nõukogu koosneb välisliikmetest, nagu aktsionärid ja ametiühingute esindajad. Ettevõttes olulist osalust omavatel pankadel võib olla ka kohti nõukogus.

Mõlemad juhatused tegutsevad üksteisest sõltumatult ning nõukogu suurus on määratletud riigi seadusandlusega ning seda ei saa aktsionärid muuta.

Selles mudelis mõjutavad riiklikud huvid sageli ettevõtete otsuseid, kusjuures ettevõtted peavad olema kooskõlas valitsuse eesmärkidega.

Lisaks väärtustab see mudel sügavalt sidusrühmade kaasamist, toetades ja tugevdades ettevõtete tegevuse järjepidevust.

Jaapani mudel

Jaapani ettevõtete üldjuhtimise mudelis on peamisteks osalejateks pangad, sidusettevõtted, Keiretsu nime all tuntud suuraktsionärid, juhtkond ja valitsus. Üksikisikutel, väiksematel ja sõltumatutel aktsionäridel ei ole üldjuhul olulist mõju.

Valdavalt ettevõtte siseliikmetest koosnev juhatus võib Keiretsu poolt läbi viia olulisi muudatusi, eriti kui kasum väheneb.

Selles mudelis on otsustav roll ka valitsusel, kes mõjutab ettevõtte juhtimist regulatsioonide ja poliitikate kaudu.

Ettevõtte läbipaistvus selles mudelis on üldiselt piiratud, arvestades võimu kontsentratsiooni ja keskendumist domineerivate rühmade huvidele.

Kuidas hinnata ettevõtte juhtimist

Investorina on oluline valida hea ühingujuhtimise tavaga ettevõtteid, et minimeerida riske ja vältida ebasoodsaid tagajärgi, näiteks pankrotte. Ettevõtte juhtimise hindamiseks kaaluge järgmisi aspekte:

 • Avalikustamistavad: kontrollige, kas ettevõte annab oma tegevuse kohta selget ja täielikku teavet.
 • Juhtide tasustamise struktuur: analüüsige, kas hüvitis on seotud tulemuslikkuse või muude oluliste näitajatega.
 • Riskijuhtimine: hinnata kontrolli- ja tasakaalumehhanisme otsustusprotsessis.
 • Huvide konfliktide ühitamise põhimõtted ja protseduurid: uurige, kuidas ettevõte käitub otsustega, mis võivad olla vastuolus tema missiooniga.
 • Juhatuse koosseis: uurida juhatuse liikmete sõltumatust ja võimalikke huvide konflikte.
 • Lepingulised ja sotsiaalsed kohustused: Jälgige, kuidas ettevõte tegeleb keskkonna- ja sotsiaalküsimustega.
 • Suhted tarnijatega ja aktsionäride kaebuste käsitlemine: kontrollige nende suhete kvaliteeti ja seda, kuidas kaebusi käsitletakse.
 • Auditid: arvestage sise- ja välisauditite sagedust ja kvaliteeti.

Levinud halva valitsemistava hulka kuuluvad:

 • Audiitoritega piisava koostöö puudumine või audiitorite sobimatu valimine, mis võib kaasa tuua ebausaldusväärse finantsinformatsiooni avaldamise.
 • Juhtide tasustamise paketid, mis ei julgusta juhte piisavalt ettevõtte jaoks parimaid tulemusi saavutama.
 • Juhatuse struktuurid, mis muudavad aktsionäride jaoks ebatõhusate liikmete eemaldamise keeruliseks.

Järeldus

Ettevõtte juhtimine on midagi enamat kui ettevõtte tegutsemise reeglite kogum; see on jätkusuutliku ja eetilise organisatsiooni selgroog. Järgides selliseid põhimõtteid nagu läbipaistvus, õiglus, vastutus ja riskijuhtimine, ei suurenda ettevõtted mitte ainult oma terviklikkust ja tegevuse efektiivsust, vaid tugevdavad ka oma mainet maailmaturul. Juhtimismudelid on üle maailma erinevad, peegeldades erinevaid ettevõttekultuure ja juriidilisi nõudeid, kuid ühine eesmärk on alati sama: kõigi sidusrühmade huvide ühtlustamine, et tagada ettevõtte pikaajaline edu ja jätkusuutlikkus.

Tugevasse ettevõtte juhtimisse investeerimine on investeerimine tulevikku. See mitte ainult ei kaitse riskide eest ja parandab otsuste tegemist, vaid loob ka pidevat arengut ja uuendusi soodustava keskkonna. Seetõttu on kvaliteetsete juhtimistavade mõistmine ja rakendamine ülioluline iga ettevõtte jaoks, kes ihkab praeguses majanduskliimas tipptasemel ja juhtpositsioonil.

Üldised küsimused

Mis on ettevõtte üldjuhtimise 4 punkti?

Ettevõtte juhtimise neli P-d viitavad inimestele, protsessidele, tulemuslikkusele ja eesmärgile. Need elemendid on ettevõtte juhtimise ja strateegiliste eesmärkide saavutamise struktureerimisel üliolulised.

Miks on ettevõtte juhtimine oluline?

Ettevõtte juhtimine on põhiline, kuna see loob reeglite ja tavade raamistiku, mis juhib ettevõtte tegevust, tagades selle kooskõla aktsionäride, töötajate, klientide ja teiste huvitatud poolte huvidega. Usaldusväärsed ja eetilised juhtimistavad aitavad kaasa organisatsiooni rahalisele jätkusuutlikkusele, mis omakorda võib meelitada ligi ja hoida investeeringuid.

Millised on ettevõtte juhtimise aluspõhimõtted?

Ettevõtte üldjuhtimise põhiprintsiibid hõlmavad vastutust, läbipaistvust, õiglust, vastutust ja riskijuhtimist. Need põhimõtted on olulised tagamaks, et ettevõtte juhtkond tegutseb eetiliselt ja tõhusalt, edendades usaldust ja ettevõtte ausust.

« Tagasi sõnastiku registrisse